V R E U G D E

In Hem vind Ik vreugde

30 augustus 2020
Matteus 17 – Marcus 9 – Lucas 9
Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante Zijn gezicht straalde als de zon en Zijn kleren werden wit al het licht

Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia die met Jezus in gesprek waren. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: ‘Heer het is goed dat we hier zijn. Als U het wilt zal ik hier drie tenten opslaan, een voor U, een voor Mozes en een voor Elis.’

Hij was nog niet uitgesproken of de schaduw van een stralende wolk gleed over hen heen en uit de wolk klonk een stem ‘Dit is Mijn geliefde Zoon in Hem vind Ik vreugde. Luister naar Hem’

De discipelen richten zich op het hier en nu. Wij richten ons op het hier en nu. We kunnen ook nu alleen zien en ervaren. We willen het nu wat fijn en goed is graag vasthouden en waar mogelijk beïnvloeden.

God doorbreekt dat hier en nu.
God doorbreekt ons vasthouden aan het nu.
God doorbreekt ons beïnvloeden van de toekomst.

God doorbreekt dat met Zijn stralende wolk – Zijn aanwezigheid met Zijn stem en Woord.
Opvallend dat dit subtiel en met duidelijkheid gepaard gaat. De schaduw van een stralende wolk gleed over hen heen. Dat is rustig, zacht en voorzichtig omdat Hij weet dat we Zijn aangezicht niet zomaar kunnen zien.

Hij vertelde dat al aan Mozes op de Sinai -Exodus 33-34- en was ook in de woestijntijd van het volk Israel aanwezig in de wolkkolom toen zij vluchtten voor de Farao. En de wolk daalde neer over de ontmoetingstent en de tabernakel om Gods aanwezigheid voor heel het volk zichtbaar te laten zijn.

Ook Elia heeft gemerkt hoe God zich aan hem bekend wil maken: in stilte en rust geeft Hij zijn genade; subtiel. En in dat genadig samen zijn krijgt Elia een gerichte opdracht om Gods plan voort te zetten -1 Koningen 19-

Nu weer maakt God zich bekend aan de discipelen zoals Hij dat eerder ook al deed in de woestijn bij de doop van Jezus door Johannes de Doper. -Matteus 3- Hoe bijzonder is dat; eerst wordt Gods Zoon, Gods levende gesproken Woord bekend gemaakt in de woestijn en nu op de berg.

Het is ook een duidelijke een zichzelf herhalende bekendmaking; Dit is Mijn geliefde Zoon. In Hem vind IK vreugde. Luister naar Hem!

Dit is Mijn geliefde Zoon.

In Hem vind Ik vreugde.

Luister naar Hem!

God maakt Zichzelf en Zijn Zoon bekend: Mijn uitverkorene. Hij komt naar de discipelen toe IN het alledaagse. Bij de ideeën die Petrus uitspreekt brengt God nuance aan door de discipelen op Zijn Zoon te richten. Je oog, je hart, je denken, je handelen mag gericht zijn op het eren van Mijn geliefde Zoon.

In Hem vind Ik vreugde is zo indrukwekkend. God kijkt niet alleen in liefde naar Zijn Zoon maar ook met vreugde, blijdschap; om te genieten. Een oproep om naar Jezus te kijken brengt ook de discipelen vreugde en liefde voor Jezus. Dieper nog; wanneer we naar Jezus kijken zal Gods liefde en vreugde zich in ons weerspiegelen, weerklinken resoneren zoals de liefde tussen God de Vader en Jezus resoneert. Wat een mooie subtiele en duidelijke oproep; richt je hart op Jezus en Mijn liefde resoneert in jou.

Luister naar Hem! Na je oog en hart op Hem gericht te hebben vraagt God ook een luisterend oor gericht op Jezus. Wanneer je liefde en vreugde ervaart in Zijn nabijheid zullen we niet anders kunnen dan naar Hem luisteren. Een opdracht die ook maakt dat we ons op de Goddelijke plannen zullen richten en niet vast kunnen houden aan de aardse zaken.


*Dan wordt ons hart, oog en oor ons denken en doen gevuld met Gods waarheid waar Mozes ons al op mocht wijzen door Gods wet naar het volk te brengen. Een wet waarvan God wist dat het alleen diende om zonde besef te leren. Die diende om in afhankelijkheid en op God gericht te leven. De enige die deze wet kon vervullen was Jezus waar alle profeten steeds over profeteerden en vooruit wezen. En Hier richt Hij onze ogen op die Ene richt Hij onze vreugde op Zijn geliefde Zoon, richt Hij ons dagelijkse leven en handelen op Jezus: Luister naar Hem!

*Dan wordt ons hart, oog en oor ons denken en doen gevuld met Gods waarheid waar Elia met zijn boodschap van God en door het zalven van een nieuwe koning mocht vooruitwijzen naar DE gezalfde die uit God zelf voort zou komen.
De koning die Elia zalft is voor Israel waaruit Jezus niet is voortgekomen. Jezus komt uit de lijn van de stam van Juda. Maar ook voor die stammen blijft God zorgen, wat een voorbode is dat! God wil heel de wereld redden; zo vervult Jezus de gezalfde Koning, Profeet en Priester met zijn lijden en sterven de redding voor iedereen. Iedereen die in Hem gelooft en Hem volgt door de kracht van de Heilige Geest.

Al zo lief had God de wereld
dat Hij Zijn enige geboren Zoon heeft gegeven
opdat een ieder die gelooft in Hem
eeuwig leven heeft.
-Johannes 3:16-

S C H I T T E R

Sta op en schitter

25 juli 2020

Hoe lees ik die tekst? Mag dat opstaan en schitteren, de belofte van nieuw licht, de luister van de Heer, mij of jou persoonlijk bemoedigen? Het gaat duidelijk over de stad Jeruzalem. Het volk Israël dat vergeving, vernieuwing, heling nodig heeft en beloofd wordt. Dit vers staat in een hoofdstuk waar vaak ingezoomd wordt op alles wat op Jeruzalem af komt en daar gebracht zal worden. En wat is dat indrukwekkend! 

Wat me steeds weer raakt is wat het doel daarvan is: 

Het is tot eer van de Heer. Die de luister verleent. Jesaja 60: 9 (de luister die God Zijn Zoon geeft bij Zijn doop in de Jordaan)
Het is om Gods heiligdom luister bij te zetten om zijn voeten een eervolle plek te bieden. Jesaja 60:13 
Dan zullen we beseffen dat God onze redder, beschermer en de almachtige God is. Jesaja 60:16

Hij gaat redding en bescherming vorm geven. Jesaja 60 omschrijft het verder: Op verschillende manieren wordt beschreven hoe God dat zal doen:
Ik zal vrede als wachter aanstellen.
Gerechtigheid als gezag.
De Heer zal ons licht zijn.
God zal voor ons schitteren.
Hij zal rechtvaardigen voortbrengen gemaakt om zijn luister te tonen!

Hoe wonderlijk is dat Jesaja 60 begint gebiedende wijs: sta op en schitter. En Hij eindigt met dat God zelf erin zal voorzien! Alleen voor Jeruzalem? Of mogen we het ook nog verder naar ons persoonlijk doortrekken?

Sion is de berg in Jeruzalem waar zegen van verwacht wordt, vandaan komt en gevierd wordt. In verschillende psalmen wordt Sion op die manier bezongen. De plek waar zegen heen zal komen zoals beschreven in Matteüs 21 en Johannes 12.

Jezus is de hoeksteen van Sion

Jesaja 28


In Jesaja zijn meerdere verwijzingen naar Sion. In hoofdstuk 28 wordt beschreven dat daar de hoeksteen zal worden gelegd door God zelf en wie daarop zijn vertrouwen grondvest hoeft geen andere toevlucht meer te zoeken.
Jezus is dé Sion, Hij is Zegen op aarde. Dé Rots waarop we gegrondvest zullen zijn. Door de genade die ons wordt geschonken. Zoals daar ook naar verwezen wordt in 1 Petrus 2.

Het nieuwe Jeruzalem zal nieuw zijn omdat het niet alleen meer een stad zal zijn die na ballingschap herbouwd wordt en verwijst naar het hemelse Jeruzalem; iets om naar uit te kijken. Het is ook een hemelse genade die we nu al mogen ontvangen. Het is een plek waar Jezus zal zijn, vanuit de hemel zal Hij naar de aarde komen. Zoals beschreven in Johannes. Hét Licht dat voor schittering zal zorgen. 

Jezus heeft daar geleefd, geleden, is gestorven, in nieuw leven opgestaan! Wat een licht en luister van de Heer! Hij die Het Licht is zal in Jeruzalem zijn. Jezus heeft door de straten gelopen. Is daar binnen gereden als dé Koning. 

Paulus leert ons dat we na Pinksteren leven. We zijn vol van Gods Geest en Waarheid We zullen geloof ontvangen dat het niet meer ik is maar Jezus die in mij leeft. Die zegen die in Jesaja over Jeruzalem wordt uitgesproken gaat dus over Jezus. Jezus die zegt in mij zul je het nieuwe leven ontvangen. Dus zoals over Jeruzalem werd uitgesproken: Sta op en schitter, zo mogen we in Jezus die genade ook over ons leven ontvangen. Omdat Hij in ons leeft door de Heilige Geest.

Het nieuwe is gekomen! Met de aanmoediging om te beseffen dat dit met een doel is: leef tot Gods eer! Jezus geeft ons 2 geboden: Heb God lief én je naaste als jezelf. Dan kunnen we volledig schitteren en stralen tot Zijn eer.

Graag wil ik volledig schitteren en mijn talenten inzetten tot Gods eer. Dan kan mijn gebed alleen maar zijn: Jezus U was er altijd al en zult er altijd zijn. Mijn ogen zien het zo vaak niet. Mijn hart voelt het zo vaak niet. Maar niets weerhoudt U ervan om er te zijn…dichtbij mij. Heilige Geest breek mijn hart open en leef in mij zodat ik werkelijk kan leven tot Uw eer.

Ps: neem zelf de tijd om Jesaja 60 te lezen en de prachtige beloften op je in te laten werken. Je ontdekt vast nog meer wonderlijks en rijke zegen. In deze blog ben ik natuurlijk niet volledig maar zoom ik in op een aantal kanten van de diamant van de rijke genade om te mogen schitteren. Ben benieuwd naar wat jij aan diamanten ontdekt! Plaats die gerust ter bemoediging onder het bericht op Instagram!

Overweeg je een coach traject om de liefde en schittering een kans te geven in je leven!? Neem vrijblijvend contact op.